രൂത്ത്
അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കാം....
ബൈബിൾ ക്വിസ്; വിജയികൾ
ബൈബിൾ ക്വിസ് പരീക്ഷ
ബൈബിൾ ക്വിസ്സ്; ലൂക്കൊസ്
ബൈബിൾ ക്വിസ്സ്; മർക്കൊസ്
ബൈബിൾ ക്വിസ്സ് : യോഹന്നാൻ
ബൈബിൾ ക്വിസ്സ് :മത്തായി