ബൈബിൾ ക്വിസ്; വിജയികൾമർക്കോസ് പരീക്ഷ വിജയികൾ

1. Navya Ann Jacob

2. Linnet Pothen

3.Jisha Rajimon 

4.Tanku James Peter

5.Feba Shabin

6.Radhamani Kollam

7.Santhamma Abraham (Riyadh)

8.Shiji P Chacko

9.Aaron 

10.Radha Kollam P


ഉത്തര സൂചിക

1. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ത് സ്നാനമാണ് കഴിപ്പിച്ചത് ?
പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം
2. യേശു കർത്താവ് ആരുടെ കൈക്കീഴിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്?
യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
3.യേശു കർത്താവ് ഏത് നദിയിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്?
യോർദ്ദാൻ
4. മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിനെ ശ്രുശൂഷിച്ചത് ആര് ?
ദൂതന്മാർ
5. യേശു കർത്താവ് എന്തു സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിച്ചത്?
ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം
6. യേശു കർത്താവ് ആരെ വിളിക്കാനാണ് വന്നത്.?
പാപികളെ
7. പത്രോസിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്ത് ?
ശിമോൻ
8. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരുനാളും ക്ഷമ കിട്ടാതെ  നിത്യ  ശിക്ഷയ്ക്ക്  യോഗ്യൻ ആകും.
9. വിതയ്ക്കുന്നവൻ എന്താണ് വിതച്ചത്?
വചനം
10. കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ദക്കപ്പൊലി നാട്ടിൽ ഘോഷിച്ചത് ആര്?
അശുദ്ധാത്മാവ് പോയ മനുഷ്യൻ
11. തഥീഥാ കൂമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ?
ബാലേ എഴുന്നേൽക്കുക
12. യേശു കർത്താവിന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ മറ്റ് മക്കൾ.?
യാക്കോബ്, യോസെ, യൂദ, ശീമോൻ 
13. മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് എന്ത് ?
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്.
14. കൊർബ്ബാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?
വഴിപാട്
15. പത്രോസ് യേശുവിനെ സാക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ?
നീ ക്രിസ്തു ആകുന്നു.
16. ആരാണ് മുമ്പേ വന്ന് സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നത്?
ഏലിയാവ്
17. ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ് എളുപ്പം?
ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നത്
18. സകലജാതികളോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്ത് ?
സുവിശേഷം
19.ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത് _ ബലഹീനമത്രേ.?
ജഡം                              
20. കർത്താവിനെ വച്ചത് നോക്കി കണ്ടത് ആരായിരുന്നു.?
സ്ത്രീകൾ     
21. ദേശത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടായത് എപ്പോൾ ?
ആറാം മണി മുതൽ 9 മണി വരെ  
22. കർത്താവ് ആർക്കാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്..?
A.മഗ്ദലക്കാരി മറിയ
23. ആരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.?
വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം ഏൽക്കയും ചെയ്യുന്നവർ
24. പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്നത് ആര് ?
സദൂക്യർ
25. പീഡകളുടെ നാളുകളെ ചുരുക്കുന്നത് ആരു നിമിത്തം.?
വ്യതന്മാർ നിമിത്തംബൈബിൾ  ക്വിസ് | Bible Study

മർക്കോസ് എഴുതിയ  സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും ബൈബിൾ ക്വിസ് ഓഗസ്റ്റ് 19 നു രാവിലെ 10 മുതൽ  23 നു  2 pm വരെ എക്സാം എഴുതാം. ആദ്യം  എഴുതിയിടുന്ന, എല്ലാ ഉത്തരവും ശരിയാക്കുന്ന പത്ത് പേരുടെ പേരുകൾ Bible Study യുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും..

Exam Website

എക്സാം വെബ്സൈറ്റിൽ  എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി  വാട്സാപ്പിലൂടെയും  എക്സാം എഴുതാം.👇


മാർക്കോസ് സുവിശേഷം ബൈബിൾ ക്വിസ് വായിച്ചു പഠിക്കുവാൻ...

 https://biblequiz.akhilmathewchacko.in/2020/04/Gospel-Mark.html
ലോക് ടൗൺ കാലത്ത് ബൈബിൾ ക്വിസ് പരീക്ഷ.


രണ്ടാം ഭാഗം
മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-28 അദ്ധ്യായങ്ങൾ.

പരീക്ഷ വിജയികൾ

1. Mrs.Santhamma Abraham (Riyadh)
2 SONI P JOHN
3. RADHA MANI. Kollam
4. PRIYA SAJI
5. Prajith P Mathew
6. Paulose v Thomas
7. P V Thomas
8. Leena Sudarsanan
9. Rebecca Abey
10. Angel Nilambur


ഉത്തരങ്ങൾ


1. മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് എന്ത്? 

ഉത്തരം : a. ദുശ്ചിന്ത, ദൂഷണം
2. പരിശന്മാരുടെയും, സദുക്യരുടെയും പുളിച്ചമാവ് സുക്ഷിക്കണം എന്നു പറയുന്നത് എന്താണ്?
ഉത്തരം : d. ഉപദേശം
3. "നീ ജിവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തു" എന്ന് യേശു കർത്താവിനെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയത് ആര്?
ഉത്തരം : b. പത്രോസ്
4. നിത്യജീവനിൽ കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം?
ഉത്തരം : b. കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം
5. നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ _____ആകണം.?
ഉത്തരം : d. ശ്രുശൂഷക്കാരൻ
6. യേശു കയറിയ മൃഗം ഏത്?
ഉത്തരം : a. കഴുത
7. വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല്______  ആയി തിർന്നു..?
ഉത്തരം : b. മൂലക്കല്ല്
8. "ഇവൻ എൻ്റെ പ്രീയപുത്രൻ ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു." ഈ ശബ്ദം എവിടെ..?
ഉത്തരം : d. മേഘത്തിൽ നിന്ന്
9. യേശു കർത്താവിനും പത്രോസിനും വേണ്ടി ചതുർദ്രഹമപ്പണം എവിടെ നിന്നാണ്..?
ഉത്തരം : c. മീനിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന്
10. തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ആരാകും.?
ഉത്തരം : b. ഏറ്റവും വലിയവൻ
11. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ ആര് വേർപിരിക്കരുത്...?

ഉത്തരം : d. മനുഷ്യൻ
12. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു വേണം?
ഉത്തരം : b. വിശ്വാസം
13. അവിടെ കരച്ചിലും. പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. എവിടെ..?
ഉത്തരം : b. നരകം
14. പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാകുന്നു.. ?
ഉത്തരം : b. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ
15. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഘനമേറിയ എന്ത്..?ഉത്തരം : d. ന്യായം, കരുണ,
16. ബെരഖ്യാവിന്റെ മകന്റെ പേര് എന്ത്..?
ഉത്തരം : a. സെഖര്യാവ്
17. മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാശക്തിയോടും, തേജസ്സോടും കൂടെ  എവിടെയാണ് ഉത്തരം :  d. ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിൽ18. ഒരുത്തൻ അത്രേ നമ്മുടെ നായകൻ. നായകൻ ആര്..?ഉത്തരം : d.ക്രിസ്തു
19. കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും, പരീശന്മാരും മനുഷ്യർക്ക് അടച്ചു കളയുന്നത്..? 
ഉത്തരം : a. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
20. ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും, ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതമായ കഷ്ടം ആരു നിമിത്തമാണ് ചുരുങ്ങുന്നത്?
ഉത്തരം : d. വ്യതന്മാർ
21. മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്...?
ഉത്തരം : c. തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ
22. നീതിമാന്മാർ എവിടേക്ക് പോകും..?
ഉത്തരം : b. നിത്യജീവങ്കൽ
23. പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം..?
ഉത്തരം : a. പ്രാർത്ഥിക്കണം
24. യിസ്രായേൽമക്കൾ വിലമതിച്ചവൻ്റെ വില എത്ര ?
ഉത്തരം : b. 30 വെള്ളിക്കാശ്